Cele, środki i zasady działania Fundacji

Swoje zadania Fundacja realizuje poprzez:

 1. utworzenie i prowadzenie terapii; w tym grup terapeutycznych oraz placówek terapeutycznych dla osób uzależnionych od środków masowego przekazu, w tym Internetu, gier komputerowych, facebooka, nadto komputera, telefonu, tabletu;
 2. utworzenie i prowadzenie terapii; w tym grup terapeutycznych oraz placówek terapeutycznych dla osób uzależnionych behawioralnie, w szczególności od hazardu, zakupoholizmu, jedzenioholizmu oraz hikikomori – japońskiego wirusa samotności i wyobcowania;
 3. organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie;
 4. realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
 5. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu uzależnień;
 6. przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji;
 7. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 8. pomoc społeczną dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 9. utworzenie i prowadzenie poradni leczenia uzależnień;
 10. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 11. wspierania rozwoju rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i ekonomicznym, a w szczególności w zakresie realizowania zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
 12. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 13. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 15. udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
 16. organizowanie spotkań i wymiany wiedzy oraz informacji w zakresie działalności pożytku publicznego realizowanego przez Fundację;
 17. podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji.