RZUĆ KOMPUTER WSKOCZ NA ROWER

Podejmij wyzwanie, zostaw komputer w domu, wskocz na rower i rusz po raz pierwszy
w Rajdzie „Rowerem przez Babiczki” 30 kwietnia 2016 r. (sobota). Niecodzienny rajd rowerowy połączony z odjazdowymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych (losowanie nagród (jakich), wspólne ognisko). To świetna okazja zamiast spędzać czas nad komputerem, wykorzystaj wolny czasu na świeżym powietrzu, i zostań pasjonatem sportu!
Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy, a także link z formularzem zgłoszeniowym.
Regulamin I Rajdu „Rowerem przez Babiczki”
1. Cel imprezy,
a) Rozwój i popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
b) Integracja społeczności lokalnej
c) Propagowanie modelu spędzania wolnego czasu.

2. Termin rajdu

30 kwietnia 2016 (sobota)
Zbiórka: godz. 10.00 na placu/ulicy…Plac Kościuszki 4/5
10.30 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE RAJDU
Zakończenie rajdu ok. 16:30 Plac Kościuszki 4/5

3. Zgłoszenia:

Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową i dostarcza ją do dnia 24 kwietnia 2016 r. do godziny 19.00 do kancelarii Plac Kościuszki 4/5 (zgłoszenie dostępne do pobrania na stronie www.fcoliber.pl)

4. Organizator:

Fundacja Coliber
03-149 Warszawa, Aluzyjna 23 f/404
Tel. 502-753-732, email: fcoliber@fcoliber.pl
Kierownik rajdu: Tomasz Kopka

5. Trasa rajdu:

Uczestnicy rajdu przejadą trasą z Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim przez miejscowości: Żabiczki, Babiczki, Dąbrowa – Srebna do konstantynowa Palac Kościuszki. Podczas rajdu zwiedzanie hodowli bydła Holenderskiego oraz ognisko i zabawy, tańce i wspólny śpiew.
Nawierzchnia drogi: asfaltowa i szutrowa. Trasa rajdu przebiega drogami o zróżnicowanym stopniu nachylenia. Długość trasy: około 10 km

6. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem rajdu może być osoba, która ma ukończone 10 lat !
• Uczestnicy rajdu biorą pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia, ewentualne kontuzje
i problemy zdrowotne.
• Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym,
• Organizatorzy zapewniają służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenia medycznego. Służby te wyróżniają się [kamizelkami dblaskowymi/koszulkami/identyfikatorami w kolorze pomarańczowym]
• Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
• Uczestników obowiązują są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych oraz wykonywania poleceń organizatora i służb porządkowych i ratowniczych,
• Uczestnicy rajdu zobowiązują się do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom, ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody,
• Każdą grupę (15 osobową) prowadzi wyznaczony kierownik/lider, on dyktuje tempo jazdy
i nie można go wyprzedzać
• Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych, w przypadku małoletnich jest
to obowiązkowe,
• Uczestnicy rajdu muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy, karta rowerowa itp.)
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru,
• Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed udziałem w rajdzie,
• Udział w rajdzie jest bezpłatny,
• Zgłoszenie udziału do organizatorów tylko i wyłącznie naj karcie zgłoszenia
• Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowo podporządkowują się decyzjom kierownika i prowadzącego rajd
7. Sprawy organizacyjne rajdu
• Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i poruszać się prawą stroną drogi w odległości 30- 50 cm od jej krawędzi,

• Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu rajdu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz dalsze nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych przez organizatora i instytucje którym organizator udzieli zgodę na wykorzystanie zapisu.

• Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 metrów, a przy zjazdach 15-30 m
• Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić min. 200 metrów,
• W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
• Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo, przeprowadzając rower
• Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów roweru
• Należy jechać w szyku, równym tempem. Niedopuszczalna jest jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji,
• Każdy manewr na drodze musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany i przeprowadzony w sposób bezpieczny
8. Na trasie zabrania się:
• noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych
• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody kierownika i prowadzącego rajd
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych
• Niszczenia przyrody
9. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu
a) Zabezpieczenie pomocy medycznej
b) Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu
c) Zaopatrzenie w wodę ,poczęstunek
d) Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy

10. Postanowienia końcowe:
• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników jak i osób trzecich za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
• Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników,
• Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania
• Regulamin dostępny [lub wygłoszony] będzie także w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeniowej oraz do zmiany trasy przejazdu bez podania przyczyny.
17. Dane osobowe wszystkich uczestników rajdu będą przechowywane w bazie danych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).
18. Uczestnicy rajdu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 83 z późn. zm.).
19. Wszelki pytania należy kierować do Organizatora Rajdu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Organizatorzy: Fundacja Coliber
Sponsorzy nagród: